Sviatosti

Sviatosť pokánia môžete prijať vždy pred svätou omšou, okrem nedele a sviatkov. V prvopiatkovom týždni a pred sviatkami si pozrite čas spovedania vo farskom liste. Pred prijatím sviatosti pokánia je potrebné si vykonať náležitú prípravu – spytovanie svedomia napr. podľa JKS.
Príbuzní chorého, ktorý je v blízkom nebezpečenstve smrti, nech čím skôr upovedomia o jeho stave kňaza, aby chorého zaopatril sviatosťami. Netreba čakať, kým sa zdravotný stav zhorší, lebo tým znemožníme zomierajúcemu dobrú prípravu na odchod do večnosti. Pri zomierajúcom sa odporúča...
Birmovka bude v našej farnosti potom, čo sa nahlási dostatočný počet záujemcov o prijatie tejto sviatosti. V oznamoch sa potom vyhlási prihlasovanie na farskom úrade. Je potrebné sledovať farské oznamy.
Sviatosť krstu nahlási jeden z rodičov s rodným listom dieťaťa. Rodič dáva súhlas, že dieťa bude vychovávané v katolíckej viere. Podmienky krstného rodiča: žije praktickým kresťanským životom, pobiromovaný, vek nad 16 rokov. Termín krstu je po dohode s kňazom.
Snúbenci prídu aspoň 3 mesiace pred sobášom najprv na faru dohodnúť s kňazom predmanželskú prípravu a termín sobáša. S rodným listom a občianskym preukazom vypíšu štátnu zápisnicu na matrike Obecného úradu a pri prvom stretnutí predmanželskej prípravy predložia tieto...
Z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sú podporené projekty:
I.     Obnova strechy a veže kostola sv. Martina v Lemešanoch
II.    Historicko-architektonický výskum kostola sv. Martina v Lemešanoch
III.    Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomúckeho v Chabžanoch
 
Ministerstvo kultúry SR podporilo projekt:
Reštaurátorský výskum malieb v kostole sv. Martina v Lemešanoch
 
Podporť môžete naše kostoly na č.ú.:
Lemešany: SK52 0900 0000 0050 3172 2068
 
 
 

Chabžany: SK37 0900 0000 0050 3206 7755

Janovík: SK97 0900 0000 0051 2471 7874

Kniha na predaj: FÚ

 

 

Kvalitné hnojivo guáno na predaj: FÚ

 

 

 
 

Víkendové manželské kurzy prípravy na manželstvo aj na:

www.domanzelstva.sk
 
 

 

Záujemcovia o kvalitné hnojivo guáno nech kontaktujú farský úrad.

 

 

 

Kontakt

PaedDr.Peter Lazor PhD., farár RKFÚ
Lemešany 104
08203 Lemešany

ÚRADNÉ HODINY:
UT - PIA: 9:00 - 10:00

t.č. 0948292954
farnostlemesany@gmail.com